دسته بندی محصولات

نرم افزارهای منابع انسانی

یکی از مهمترین مزایای رقابتی برای تمامی شرکت ها، منابع انسانی آنهاست. کارشناسانی که به خوبی آموزش دیده اند، نقش موثری در افزایش میزان موفقیت و اهداف شرکت خود دارند. راه حل های منابع انسانی یا از نوع نرم افزار حقوق و دستمزد هستند و یا از نوع مدیریت جامع منابع انسانی می باشند که شرکت برگ سیستم نرم افزار حقوق و دستمزد کاملاً مطابق با قوانین ایران را عرضه می نماید و همچنین با ارائه نرم افزا HR شرکت لوگو کلیه مراحل مدیریت و توسعه منابع انسانی را نیز فراهم نموده است.

شاخه های این طبقه بندی