دسته بندی محصولات

نرم افزار های ERP

نرم افزارهای ERP، راهکار یکپارچه مدیریتی، مبتنی بر نرم افزار و با تکیه بر فرآیندها و تجربیات برتر سازمانی می باشند.

در دنیای رقابتی امروز، برای دستیابی به بهره وری و مدیریت موثر هزینه ها، استقرار نرم افزار ERP در سازمان های پیشرو امری اجتناب ناپذیر است. برخی از ماژول های نرم افزارهای ERP عبارتند از حسابداری، مدیریت مالی، بودجه، مدیریت انبارها، مدیریت خرید و تدارکات، مدیریت تقاضا، مدیریت زنجیره تامین، فروش و توزیع، مدیریت پروژه، مدیریت اموال، مدیریت پروژه، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، بازرگانی خارجی و مدیریت منابع انسانی.

شرکت برگ سیستم، نماینده رسمی شرکت Logo، امکان در اختیار قراردادن حق امتیاز استفاده از نرم افزار را برای کلیه شرکتهای ایرانی فراهم نموده است و خدمات مرتبط با استقرار و پیاده سازی نرم افزارهای مربوطه را نیز ارائه می دهد.

شاخه های این طبقه بندی